ArtsOnline voor Huisartsenorganisaties

De mogelijkheid om huisartsenzorg in de regio 

efficiënt en digitaal te organiseren.

Introductie

ArtsOnline is hét digitale huisartsenzorg- en patiëntenplatform dat op innovatieve wijze contact tussen huisartsen, waarnemers en patiënten mogelijk maakt. Het kan de werkdruk binnen huisartsenpraktijken verminderen, het zorgt ervoor dat de aanwezige waarneemcapaciteit in Nederland optimaal kan worden benut en de toegang tot huisartsenzorg nu en in de toekomst op een vernieuwende manier kan worden gewaarborgd. 

Samen met huisartsen ontwikkelde Roset een platform om bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige huisartsenzorg. 

Het vraagstuk

In steeds meer regio’s in Nederland wordt schaarste aan huisartsen en ondersteunend personeel ervaren: praktijken die niet of moeizaam opvolgers kunnen vinden, hoge werkdruk onder huisartsen, geen waarnemers beschikbaar, het steeds moeilijker georganiseerd krijgen van de diensten, geen ondersteunend personeel voor handen. Eind 2019 was bij de huisartsen en gezondheidscentra 80 procent van de vacatures moeilijk vervulbaar.


Reden voor verzekeraars om regionale huisartsenorganisaties te vragen hier beleid op te ontwikkelen, op zoek te gaan naar oplossingen of andere vormen van organiseren te verkennen. Individuele huisartsenpraktijken kunnen dit grote vraagstuk niet zelf oplossen. Mogelijk is uw regio  ook al  bezig met acties om in te spelen op de problematiek. Bijvoorbeeld door promotiecampagnes, taakherschikking (opleiden VS/PA) of ondersteuning praktijkmanagement. Maar ook digitalisering kan hier een belangrijke bijdrage in leveren. 

Sinds 2017 begeleiden wij de taskforce continuïteit in Twente. Op basis van de hierbij opgedane ervaring verwachten wij het meest duurzame effect van een door de huisartsen gedragen pallet van samenhangende maatregelen, die er samen voor kunnen zorg dragen dat de kwaliteit van zorg in de regio op peil kan worden gehouden. Dit zijn maatregelen die een langdurige inspanning en effort vragen, voordat ze effect zullen hebben.

Met ArtsOnline beogen we invulling te geven aan één van die maatregelen, namelijk het met digitale ondersteuning anders organiseren van zorg. Zodanig, dat beter ingespeeld kan worden op de door huisartsen en waarnemers zo gewenste werkdrukvermindering en flexibiliteit in werken én tegemoet gekomen wordt aan de wensen van patiënten. Met ArtsOnline wordt de nu niet benutte, maar latent aanwezige, huisartsencapaciteit online beschikbaar gemaakt.


Bijdrage in het oplossen van het continuïteitsvraagstuk

Maakt latente huisartsen capaciteit online beschikbaar

ArtsOnline

ArtsOnline

is HIS-onafhankelijk

Wat is ArtsOnline?

ArtsOnline is een digitaal platform dat huisartsen- en waarneemcapaciteit flexibel met elkaar in contact brengt, zodat de patiënt online huisartsenzorg kan ontvangen. ArtsOnline biedt voor patiënten een online-inloopspreekuur aan, dat een huisarts op de praktijk kan doen, maar ook vanuit huis. Daarnaast kan de huisarts ervoor kiezen dit spreekuur uit te besteden aan vaste of online waarnemers, om bv. piekuren in de praktijk op te vangen.  

Het is samen met huisartsen ontwikkeld en heeft als uitgangspunt dat huisartsen(organisaties) hun autonomie behouden: er wordt door ArtsOnline geen zorg geleverd, huisartsen bepalen zelf wie ze als waarnemer inzetten,  en het is HIS-onafhankelijk. 


  • Een beheerst online-inloopspreekuur (zonder risico op uitloop) en online consultmogelijkheid op afspraak;
  • Het consult wordt voorafgegaan door een korte digitale intake;
  • De patiënt komt in een digitale wachtkamer terecht, en ontvangt een sms-bericht als hij aan de beurt is. Wachten achter het scherm is niet nodig;
  • Het consult vindt middels videocontact plaats,  chatten en audiocontact kan ook. Tijdens het consult kunnen foto’s worden gedeeld;
  • Na afloop is de chat voor zowel patiënt als arts te downloaden;
  • Voor waarneemactiviteiten is het waarneemretourbericht in gebouwd, op basis waarvan de huisarts in zijn HIS vervolgacties kan plegen.
  • Online spreekuren kunnen via de openbare marktplaats worden gekoppeld aan online waarnemers. Waarnemers kunnen ook rechtstreeks worden uitgenodigd voor waarneming;
  • De juridische en financiële afhandeling van de waarneming wordt door het platform gefaciliteerd.


Uiteraard gebeurt dit op een zeer gebruiksvriendelijke en veilige manier. ArtsOnline voldoet aan de Norm voor informatiebeveiliging in de zorg en is gecertificeerd voor NEN 7510 en ISO 27001.

 null

De bijdrage van ArtsOnline aan de oplossing van het continuïteitsvraagstuk

ArtsOnline biedt regionale huisartsenorganisaties de mogelijkheid om huisartsenzorg in de regio anders te organiseren, waarin u de huisartsenpraktijken faciliteert. Uit gesprekken die wij met regio’s voeren komen bijvoorbeeld de volgende ideeën naar voren:

• Faciliteren van de huisartsen bij het gebruik van ArtsOnline (ondersteuning bij communicatie, implementatie en scholing), waardoor huisartsen in staat zijn hun onderlinge waarneming, maar ook waarneming door andere artsen efficiënt digitaal te organiseren;

• Contracteren van  een poule van waarnemers uit de regio die (een deel van) de online spreekuren voor huisartsen op zich nemen, en daarmee pieken kunnen opvangen;

• Organiseren van online waarneming voor praktijken waar plotseling een huisarts is weggevallen;

• De huisartsenpost wordt overdag bemand door waarnemers en huisartsen die online huisartsenzorg verlenen voor huisartsenpraktijken, waardoor deze een aanzienlijke vermindering van werkdruk ervaren;

• De diensten kunnen op HAGRO niveau; in geval van waarneming, ziekte of vakantie op een nieuwe wijze worden georganiseerd.


En wellicht heeft uw organisatie nog andere ideeën. Deze willen we graag met u samen verkennen.

De praktijk van de toekomst

Geïnteresseerd? 

Wilt u weten wat ArtsOnline voor uw organisatie en de bij uw organisatie aangesloten huisartsenpraktijken kan betekenen? Graag gaan we met u in gesprek en demonstreren wij de werking van ons platform.